Όροι και Προϋποθέσεις Χρήσης

Η διαχείριση και προστασία των προσωπικών δεδομένων του επισκέπτη/χρήστη των υπηρεσιών του site newschool.gr υπόκειται στους όρους του παρόντος κειμένου καθώς και από τις σχετικές διατάξεις του ελληνικού (Ν. 2472/1997 για την προστασία του ατόμου από την προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα όπως έχει συμπληρωθεί με τις αποφάσεις του Προέδρου της Επιτροπής Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων, τα Π. Δ. 207/1998 και 79/2000 και το άρθρο 8 του Ν. 2819/2000) και του ευρωπαϊκού δικαίου οδηγίες 95/46/ΕΚ και 97/66/ΕΚ), καθώς επίσης και του Γενικού Κανονισμού για την Προστασία Δεδομένων (ΓΚΠΔ) της ΕΕ.

Οι παρόντες όροι διατυπώνονται λαμβανομένων υπόψη τόσο της ραγδαίας ανάπτυξης της τεχνολογίας και ειδικότερα του διαδικτύου όσο και της υπάρχουσας νομοθεσίας σχετικά με τα ζητήματα αυτά. Σε κάθε περίπτωση το site newschool.gr διατηρεί το δικαίωμα αλλαγής των όρων προστασίας των προσωπικών δεδομένων κατόπιν ενημέρωσης των επισκεπτών/χρηστών και πάντα μέσα στο υπάρχον ή και ενδεχόμενο ελληνικό κι ευρωπαϊκό νομικό πλαίσιο για τα ζητήματα αυτά. Εάν κάποιος επισκέπτης/χρήστης δε συμφωνεί με τους όρους προστασίας των προσωπικών δεδομένων που προβλέπονται στο παρόν κείμενο οφείλει να μη χρησιμοποιεί τις υπηρεσίες του site newschool.gr

Δεσμοί με άλλες ιστοσελίδες

Το site newschool.gr περιλαμβάνει links («δεσμούς») προς άλλα web sites με αξιόλογο υλικό για ενημέρωση και εκπαίδευση των μαθητών, τα οποία όμως δεν ελέγχονται από το ίδιο αλλά από τους ιδιοκτήτες τους (φυσικά ή νομικά πρόσωπα). Σε καμία περίπτωση δεν ευθύνεται το site newschool.gr για τους Όρους Προστασίας των Προσωπικών Δεδομένων τους οποίους αυτοί ακολουθούν.

Διευθύνσεις IP

H διεύθυνση IP μέσω της οποίας ο Η/Υ έχει πρόσβαση στο Internet και στη συνέχεια στο site newschool.gr και στα ψηφιακά του μαθήματα καταγράφεται και αξιοποιείται αποκλειστικά για την συγκέντρωση στατιστικών στοιχείων που αφορούν στην παρακολούθηση της επισκεψιμότητας του site newschool.gr και των ψηφιακών μαθημάτων του καθώς και για τον αποκλεισμό διαφορετικών χρηστών που μπορεί να χρησιμοποιήσουν τα ίδια στοιχεία συνδρομής (username και password).

Προστασία των προσωπικών σας δεδομένων

Η διαχείριση και προστασία των προσωπικών δεδομένων του επισκέπτη / χρήστη του Δικτυακού μας τόπου διέπεται από τους όρους της παρούσας και τις σχετικές διατάξεις τόσο του Ελληνικού Δικαίου ( Ν. 2472 / 1997, Π.δ. 207 / 1998. Π.δ. 79 / 2000 και αρ. 8 Ν. 2819 / 2000 ), όσο και του Ευρωπαικού Δικαίου ( Οδ. 95/46/ΕΚ και Οδ. 97/66/ΕΚ ), καθώς επίσης και του Γενικού Κανονισμού για την Προστασία Δεδομένων (ΓΚΠΔ) της ΕΕ.

Τα προσωπικά στοιχεία που συλλέγει ο Δικτυακός μας τόπος είναι τα ακόλουθα:

Yποχρεωτικά

– Ονοματεπώνυμο χρήστη
– Εικονικό όνομα
– Password
– Ε-Mail
– Αριθμός τηλεφώνου

Προαιρετικά

– Διεύθυνση
– Σχολείο

Τα στοιχεία αυτά ουδέποτε γνωστοποιούνται σε τρίτους ( με εξαίρεση όπου προβλέπεται από το Νόμο στις αρμόδιες και μόνο αρχές ), αλλά διαφυλάσσεται ο προσωπικός τους χαρακτήρας. Ο Δικτυακός μας τόπος διατηρεί αρχεία με τα στοιχεία αυτά αποκλειστικά για λόγους επικοινωνίας, στατιστικούς και βελτίωσης των παρεχομένων υπηρεσιών του.

E-Mail Service

H υπηρεσία e-mail service από το Δικτυακό μας τόπο παρέχεται σε όλους τους συνδρομητές μας υποχρεωτικά, ενημερώνοντάς τους για τυχόν αλλαγές, προσθέσεις, βελτιώσεις που μπορεί να έχουν τα μαθήματα κατά τη διάρκεια της χρήσης του. Παρέχεται επίσης και σε όσους επισκέπτες το επιθυμούν, αφού προηγουμένως συμπληρώσουν μια σχετική φόρμα με κάποια προσωπικά τους στοιχεία υποχρεωτικά και κάποια άλλα προαιρετικά, εφόσον οι ίδιοι το θέλουν και μόνο τότε. Με αυτόν τον τρόπο εγγράφονται στους λήπτες παραληπτών στοιχείων από το e-mail service ( πχ. Newsletters, Ενημερωτικά Δελτία, Δελτία Τύπου κλπ. ), χωρίς αυτό να σημαίνει σε καμία περίπτωση ότι αποκτούν δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας, τα οποία σε κάθε περίπτωση προστατεύονται από τις σχετικές διατάξεις της ελληνικής νομοθεσίας και των διεθνών συμβάσεων και ανήκουν κατ΄αποκλειστικότητα στην δικαιούχο. Εναπόκειται στη διακριτική ευχέρεια του Δικτυακού μας τόπου η εγγραφή ή όχι στη συγκεκριμένη υπηρεσία, καθώς και η ενδεχόμενη διαγραφή κάποιου ενδιαφερόμενου.

Πολιτική Ακύρωσης

Το New School σας δίνει τη δυνατότητα δοκιμαστικής χρήσης της πλατφόρμας για μία περίοδο 7 ημερών από την ημερομηνία αγοράς της συνδρομής σας. Εάν σε αυτή την περίοδο δεν μείνετε ικανοποιημένοι από τις προσφερόμενες υπηρεσίες, μπορείτε να ζητήσετε και να λάβετε την επιστροφή των χρημάτων σας.

Διάρκεια Συνδρομής

Η διάρκεια της κάθε συνδρομής ολοκληρώνεται με το το τέλος του κάθε σχολικού έτους. Εφ’ όσον επιθυμείτε να ανανεώσετε τη συνδρομή σας στο ίδιο μάθημα και για την επόμενη σχολική χρονιά, τότε αγοράζετε την ανανέωση αυτής στην τιμή που αναφέρεται στον τιμοκατάλογό μας.

Αποζημίωση

Ρητά συνομολογείται διά της παρούσης ότι σε περίπτωση που ασκηθεί κατά του Δικτυακού μας τόπου οποιαδήποτε αγωγή, αξίωση, διοικητική ή δικαστική απορρέουσα από οποιασδήποτε μορφής δική σας παράβαση, αναλαμβάνετε την υποχρέωση αφενός να παρεμβείτε στη σχετική εγερθείσα διαδικασία και αφετέρου να αποζημιώσετε το Δικτυακό μας τόπο στην περίπτωση που υποχρεωθεί σε καταβολή αποζημίωσης ή άλλης δαπάνης

Εφαρμοστέο δίκαιο και λοιποί όροι

Οι ανωτέρω όροι και προϋποθέσεις χρήσης των ψηφιακών μαθημάτων του newschool.gr καθώς και οποιαδήποτε τροποποίηση, αλλαγή ή αλλοίωσή τους διέπονται και συμπληρώνονται από το ελληνικό δίκαιο, το δίκαιο της ευρωπαϊκής ένωσης και τις σχετικές διεθνείς συνθήκες. Οποιαδήποτε διάταξη των ανωτέρω όρων καταστεί αντίθετη προς το νόμο, παύει αυτοδικαίως να ισχύει και αφαιρείται από το παρόν, χωρίς σε καμία περίπτωση να θίγεται η ισχύς των λοιπών όρων. Το παρόν αποτελεί τη συνολική συμφωνία μεταξύ του site του newschool.gr και του επισκέπτη/χρήστη των σελίδων και υπηρεσιών του και δε δεσμεύει παρά μόνο αυτούς. Καμία τροποποίηση των όρων αυτών δε θα λαμβάνεται υπόψη και δε θα αποτελεί τμήμα της συμφωνίας αυτής, εάν δεν έχει διατυπωθεί εγγράφως και δεν έχει ενσωματωθεί σε αυτή.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ η αναδημοσίευση, η αναπαραγωγή (ολική ή μερική) του περιεχομένου τoυ newschool.gr με τρόπο, φωτοτυπικό, έγγραφο, εκτυπωτικό, ηχογράφησης ή άλλο, χωρίς προηγούμενη γραπτή άδεια του εκδότη, σύμφωνα με τον Ν. 2121/1993 και τους κανόνες Διεθνούς Δικαίου πού ισχύουν στην Ελλάδα.
ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ η αξιοποίησή του από τον εκπαιδευτικό (συνδρομητή) και από τον μαθητή – γονέα (συνδρομητή) για εκπαιδευτική χρήση.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ η χρήση των στοιχείων του λογαριασμού του συνδρομητή από άλλα πρόσωπα πέραν αυτού (εκπαιδευτικός – μαθητής – γονέας). Η τυχόν αποστολή των παραπάνω στοιχείων (username – password) σε τρίτους αποτελεί παραβίαση των όρων της παρούσας σύμβασης και καταγγέλεται από την πλευρά του newschool.gr και ο λογαριασμός του χρήστη διαγράφεται από την πλατφόρμα χωρίς καμμία άλλη υποχρέωση από την πλευρά του newschool.gr.
Αρμόδια δικαστήρια για τυχόν αναφυόμενες διαφορές εξ αφορμής της εν λόγω σύμβασης είναι τα Δικαστήρια Αθηνών.

Τελευταία ενημέρωση: 21 Μαΐου 2018